FUMO® Зелен превозвач

Намалете разходите, защитете околната среда и климата!

важни документи

FUMO® Зелен превозвач

Одит за „Зелен превозвач“ включва проверка на текущото състояние по отношение на „зелената логистика“ на компанията и трябва да служи като предпазна мярка срещу възможни икономически недостатъци (например поради данъка върху CO2, нарастващите разходи за енергия и горива и т.н.), както и свързаните с тях конкурентни недостатъци, както и да подпомага компанията в структурираното разработване на дългосрочни мерки за непрекъснато намаляване на енергийното потребление, енергийните разходи и свързаните с тях емисии на еквиваленти на въглероден диоксид (CO2e).

В рамките на одита за „Зелен превозвач“, се извършва актуална оценка (първоначален одит) на обекта в централния офис на клиента, за да се определи реалното състояние в момента. Одитът „Зелен превозвач“ представлява проверка на знанията относно специфичните за автомобилите и дружеството мерки за подобряване на икономическата и екологичната ситуация и възприемането на мерките за опазване на климата и околната среда като важна част от корпоративната стратегия. Установяването на въглеродния отпечатък се извършва допълнително с модула „ECOtracker“, при условие че качеството на данните е достатъчно за тази цел.

FUMO® ECOtracker

„ECOtracker“ подпомага компаниите от транспортната индустрия при стандартизираното изчисляване на емисиите на CO2. Изчисленията се извършват по т.нар. метод, основан на потреблението. Тук потреблението на енергия и гориво се умножават по единни емисионни коефициенти и се съотнасят към превозните средства, както и към транспортираното количество и разстоянията на транспортиране. В резултат дружествата постигат балансиране на парниковите газове, в което са включени следните източници на емисии на парникови газове:

  • Обхват 1: Директни емисии от изгаряне на гориво и загуби на хладилен агент
  • Обхват 2: Индиректни емисии на парникови газове от вносна енергия
  • Обхват 3: Емисии на парникови газове нагоре по веригата от производството, транспорта и дистрибуцията на горива

Освен това ще бъде изчислен стандартизирания показател за оценка на въздействието на транспортните процеси  върху климата и ще бъде изготвена стандартизирана декларация, която дружествата ще могат да използват, за да информират своите клиенти.