FUMO® Green Carrier

Znížte náklady, chráňte životné prostredie a klímu!

Dôležité dokumenty

FUMO® Green Carrier

Audit Green Carrier  obsahuje kontrolu skutočného stavu vzhľadom na „zelenú logistiku“ spoločnosti a má slúžiť ako prevencia pred možnými ekonomickými nevýhodami (napr. dane za CO2, stúpajúce náklady na energie a palivá atď.) a s tým spojenými konkurenčnými nevýhodami a podporiť spoločnosť pri štruktúrovanom rozvoji dlhodobých opatrení na kontinuálne zníženie spotreby energií, nákladov na energie a s tým spojené emisie CO2e.

V rámci auditu Green Carrier sa u klienta v jeho hlavnom sídle uskutoční zaznamenanie skutočného stavu (prvotný audit). Pomocou auditu Green Carrier sa overujú poznatky o opatreniach špecifických pre vozidlá a spoločnosť so zameraním na zlepšenie ekonomickej a ekologickej situácie a akceptovanie opatrení šetrných ku klíme a životnému prostrediu ako dôležitej súčasti stratégie danej spoločnosti. Vyhotovenie bilancie CO2 sa uskutoční doplnkovo s modulom ECOtracker, ak na tento účel postačuje kvalita údajov. Bližšie informácie nájdete v „Produktovom liste“ ECOtracker“.

FUMO® ECOtracker

ECOtracker podporuje spoločnosť z oblasti dopravy pri štandardizovaných výpočtoch emisií CO2. Výpočty sa uskutočňujú pomocou tzv. metódy založenej na spotrebe. V nej sa spotreba energie a paliva vynásobí jednotnými emisnými faktormi a priradí sa k vozidlám, rovnako ako aj k prepravnému množstvu a prepravnej vzdialenosti. Výsledok dostane spoločnosť vo forme bilancie skleníkových plynov, ktorá obsahuje tieto zdroje emisií skleníkových plynov:

  • Oblasť 1: priame emisie zo spaľovania palív a strát chladiaceho média
  • Oblasť 2: nepriame emisie skleníkových plynov z importovanej energie
  • Oblasť 3: predchádzajúce emisie skleníkových plynov spôsobené výrobou, dopravou a distribúciou palív

Okrem toho sa vypočíta jednotný ukazovateľ na vyhodnotenie dôsledkov dopravných procesov na klímu  a bude vypracované jednotné vyhlásenie, ktoré môžu spoločnosti používať na komunikáciu s klientmi.