FUMO® Green Carrier

Obniżenie kosztów, ochrona środowiska i klimatu!

FUMO® Green Carrier

Audyt Green Carrier obejmuje sprawdzenie stanu faktycznego w kwestii „zielonej logistyki” przedsiębiorstwa i ma służyć jako zabezpieczenie przed ewentualnymi niekorzystnymi skutkami ekonomicznymi (wywołanymi np. podatkiem od emisji CO2, wzrostem kosztów energii i paliwa itp.) oraz związanymi z tym trudnościami konkurencyjnymi oraz powinien pomagać przedsiębiorstwu w ustrukturalizowanym rozwoju długoterminowych środków stałej redukcji zużycia energii, zmniejszenia kosztów energii i związanej z tym redukcji emisji CO2.

W ramach audytu Green Carrier u zleceniodawcy przeprowadzana jest na miejscu identyfikacja stanu faktycznego (pierwszy audyt) w jego siedzibie. Audyt Green Carrier umożliwia sprawdzenie wiedzy na temat środków służących do polepszenia sytuacji ekonomicznej i ekologicznej firmy (w zakresie zarządzania pojazdami oraz innych specyficznych dla firmy aspektów), a także ma na celu uznanie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska za ważny element strategii przedsiębiorstwa. Sporządzanie bilansu CO2 jest dodatkowo przeprowadzane za pomocą modułu ECOtracker, jeżeli jakość danych na to pozwala. Szczegółowe informacje znajdują się w „Arkuszu produktu: ECOtracker”.

FUMO® ECOtracker

ECOtracker ułatwia przedsiębiorstwom ustandaryzowane obliczanie emisji CO2 w zakresie gospodarki transportowej. Kalkulacje są przeprowadzane za pomocą tak zwanej metody bazującej na zużyciu. Wartości zużycia energii i paliwa są mnożone przez jednolite współczynniki emisji i przypisywane do pojazdów oraz ilości transportów i odległości transportowych. W rezultacie przedsiębiorstwa otrzymują bilans gazów cieplarnianych, który obejmuje następujące źródła emisji gazów cieplarnianych:

  • Scope 1: bezpośrednie emisje ze spalania paliw i strat czynnika chłodniczego
  • Scope 2: pośrednie emisje gazów cieplarnianych z importowanej energii
  • Scope 3: pozostałe emisje pośrednie gazów cieplarnianych będące wynikiem wydobywania, transportu i dystrybucji paliw

Dodatkowo obliczany jest jednolity wskaźnik do oceny oddziaływania procesów transportowych na klimat, a także generowane spójne wyjaśnienie, które firmy mogą wykorzystać do komunikacji ze swoimi zleceniodawcami.